احساس رضایت شغلی در کسب و کار چه زمانی اتفاق می افتاد؟

احساس رضایت شغلی در کسب و کار چه زمانی اتفاق می افتاد؟

احساس رضایت شغلی در کسب و کار چه زمانی اتفاق می افتاد؟

شاید اینگونه تصور شود که رضایت شغلی زمانی اتفاق خواهد افتاد که ما دارای یک شغل پر درآمد یا یک شغل با منزلت اجتماعی بالا باشیم. اما این باورغلط است. رضایت شغلی زمانی اتفاق می افتد که ما شغلمان را دوست داشته باشیم و از آن لذت ببریم.